UnivIS

Prof. Dr. Peter Felfer

  • Organisation: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Abteilung: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Allgemeine Werkstoffeigenschaften)
  • Telefonnummer: +49 9131 8527505
  • E-Mail: peter.felfer@fau.de