UnivIS

Dr.-Ing. Joachim Kaschta, Akad. Dir.

  • Tätigkeit: Studienberater
  • Organisation: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Abteilung: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Polymerwerkstoffe)
  • Telefonnummer: +49 9131 85-27606
  • E-Mail: joachim.kaschta@fau.de